Regelementen

BAANREGLEMENT

  • Na het spelen moeten de banen gesleept worden, zie de instructies bij de banen 1, 3 en 5.
  • Het apart vegen van de lijnen mag, maar is niet noodzakelijk.
  • Bij vorst (tot -12˚C) mag er gespeeld worden.
  • Er mag niet gespeeld worden bij "opdooi" en wanneer er plassen op de baan staan.
  • Materialen zoals sigarettenpeuken, kauwgom, glas, blik en andere scherpe voorwerpen zijn funest voor de banen.
  • Bij het verlaten van de baan dienen de schoenen zandvrij gemaakt te worden.
  • Tijdens de "stille" uren (weinig tennissers verwacht) is het vriendelijke verzoek baan 1 en 2 niet te bespelen, maar op 3, 4, 5 of 6 te spelen.
  • Het gebruik van de banen loopt in beginsel via afhangen. Leden die afhangen hebben voorrang op leden die dit niet deden.

Commissie Baanbeheer

Huishoudelijk reglement van TV De Oorsprong
Artikel 1
Het Huishoudelijk Reglement regelt, voor zover nog nodig, de toepassing van de in de statuten opgenomen bepalingen, alsmede de verdere inrichting, organisatie en leiding van de vereniging.
 
Lidmaatschap/Deelnemerschap
Artikel 2
Het lidmaatschap wordt schriftelijk ingediend / aangevraagd bij de ledenadministratie. Het bestuur, Technische Commissie en Jeugdbestuur ontvangen een overzicht van de nieuwe leden. Het bestuur houdt zich het recht voor om een lidmaatschap van een nieuw lid te weigeren. Tegen deze afwijzing kan het aankomende lid in beroep gaan. Het beroep tegen een eventuele afwijzing, die met redenen is omkleed, is mogelijk bij de eerstvolgende ledenvergadering, die, met een meerderheid van 2/3 deel der geldig uitgebrachte stemmen, tot toelating kan besluiten.
 
Beëindiging lidmaatschap/deelnemerschap
Artikel 3
Beëindigen dient uiterlijk te geschieden vóór 1ste van de maand volgend op de Algemene Ledenvergadering. Een afmelding die later binnenkomt, schuift automatisch door naar het volgende verenigingsjaar en derhalve blijft men dan nog een jaar contributie verschuldigd.
Artikel 4
De leden/deelnemers zijn verplicht adresveranderingen binnen veertien dagen schriftelijk door te geven aan de ledenadministratie.
 
Jaarlijkse bijdragen
Artikel 5
a.De contributie dient jaarlijks vóór 15 maart op de door het bestuur te bepalen wijze te worden betaald. Indien hieraan niet wordt voldaan, kan het betreffende lid door het bestuur worden geschorst. Van deze schorsing wordt het lid schriftelijk op de hoogte gesteld. Indien het lid een maand na de schorsingsdatum nog niet aan zijn of haar verplichtingen heeft voldaan, volgt ontzetting uit het lidmaatschap, conform artikel 6 lid 1c van de statuten. In combinatie met de door het bestuur vastgestelde betalingscondities, is latere betaling echter toegestaan.
b.Het bestuur kan regels vaststellen waarbij degenen welke in de loop van het verenigingsjaar lid worden slechts een deel van de contributie te betalen. 
c.Het voorstel van wijziging van de contributie moet door de algemene ledenvergadering worden bekrachtigd. De contributie wordt jaarlijks voor elke categorie vastgesteld. Eerst na ontvangst van de contributie wordt de ledenpas of tijdelijke parkkaart uitgereikt. Bij wanbetaling gaat het bestuur, na aanmaning, over tot ontzetting en /ofincasso met verhoging van kosten.
 
Overige bijdragen
Artikel 6
Het bestuur zal tijdens de algemene ledenvergadering een voorstel ter tafel brengen met betrekking tot de minimale bijdragen per jaar van de ondersteunende (grond-)leden. Tevens geeft het bestuur aan in hoeverre incidentele bijdragen verlangd worden van de leden (bijvoorbeeld inschrijfgelden voor toernooien of uitbreiding van de faciliteiten ten behoeve van de vereniging).
 
Statuten en huishoudelijk reglement 
Artikel 7
Na ontvangst van de contributie kunnen nieuwe leden een exemplaar van het huishoudelijk reglement en de statuten aanvragen bij het bestuur.
 
Het verenigingsbestuur
Artikel 8
a.Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden met een minimum van vijf, gekozen door de Algemene Ledenvergadering, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die alle drie meerderjarig moeten zijn.Het bestuurslid dat de rol van voorzitter op zich neemt, dient als zodanig rechtstreeks door de Algemene Ledenvergadering te worden gekozen.
b.Van de bestuursleden dient er tenminste één lid verantwoordelijk / aanspreekpunt te zijn respectievelijk de Technische Commissie, Toernooicommissie, Open Toernooi commissie, Jeugdcommissie, de Barcommissie, Evenementencommissie, de Accommodatiecommissie, de Sponsor - en PR - commissie en de Redactie van het cluborgaan. Eén van de bestuursleden is verantwoordelijk voor de registratie van de (nieuwe) leden.
c.Het rooster van aftreding:
Het rooster van aftreding strekt uit over vier jaren.In het eerste, tweede en derde jaar treedt één lid af; in het vierde jaar treden twee leden af. De volgorde van aftreding wordt binnen het bestuur geregeld. Gelijktijdige mutaties binnen het dagelijks bestuur dienen te worden voorkomen. (in voorkomende gevallen verlenging van de zittingsduur van 1 jaar).De ledenvergadering kan te allen tijde een bestuurslid ontslag verlenen, met meerderheid van stemmen. Het desbetreffende bestuurslid dient onmiddellijk af te treden en de onder zijn beschikking zijnde bescheiden zo snel mogelijk en ordentelijk geschikt over te dragen aan zijn vervanger.
d.Verkiesbaar zijn:
1.De aftredende leden van het bestuur indien dat in de agenda van de algemene ledenvergadering is opgenomen.
2.Zij, die minstens een week voor de algemene ledenvergadering kandidaat zijn gesteld door tenminste vijf leden.
3.Zij, die door het zittende bestuur worden voorgedragen
4.Zij, die tijdens de Algemene Ledenvergadering door een meerderheid, van de aanwezige, stemgerechtigde leden worden gekozen.
5.De bestuursleden worden uit de vereniging gekozen en door de leden kandidaat gesteld.
 
Besluitvorming van het bestuur
Artikel 9
In bestuursvergaderingen kunnen slechts dan geldige besluiten genomen worden indien meer dan de helft van de bestuursleden aanwezig is en daarbij uiteraard bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist telt de stem van de voorzitter dubbel.
 
Taken en bevoegdheden van het bestuur
Artikel 10
In aansluiting op de statuten artikel 10 lid 2 sublid a en b voor de daarin genoemde handelingen geldt een maximum van 20% van het verenigingsinkomen, daarboven is goedkeuring van de algemene ledenvergadering vereist. Uitsluitend hiervan uitgesloten zijn de contracten welke worden aangegaan voor het huren van tennisbanen noodzakelijk voor het verenigingsprogramma en de contracten die met trainers worden aangegaan. Tot het nemen van sanctiemaatregelen ten opzichte van een individueel lid of het royeren ervan, is het bestuur eveneens gerechtigd. Het bestuur verplicht, bij overtreding van het gestelde in het bestuursreglement alcoholverstrekking voor sportkantines, de in dat reglement genoemde sancties aan betrokkene(n) op te leggen, bij gebreke waarvan de landelijke sportorganisatie waarbij de vereniging is aangesloten kan overgaan tot het opleggen van deze sancties. 
 
Bestuursvergaderingen 
Artikel 11
Het bestuur vergadert bij voorkeur op regelmatig vastgestelde tijden en verder zo vaak als de voorzitter of 2/5 deel van de bestuursleden dit nodig acht. De bestuursvergadering is niet openbaar. De bestuursvergadering kan alleen geldige besluiten nemen overeenkomstig het gestelde in artikel 9. In andere gevallen wordt binnen veertien dagen schriftelijk een nieuwe vergadering bijeengeroepen, die ongeacht het aantal aanwezigen, rechtsgeldig kan besluiten. Voorstellen van leden voor behandeling in de bestuursvergadering, kunnen te allen tijde bij de secretaris worden ingediend Hij draagt zorg voor registrering in de eerstvolgende bestuursvergadering.
 
Bestuur
Artikel 12
De dagelijkse leiding van de vereniging berust bij het bestuur, bestaande uit tenminste voorzitter, secretaris, penningmeester alsmede minimaal twee en maximaal vijf leden. Alle leden worden door de ledenvergadering gekozen en de functies worden onderling verdeeld. In urgente gevallen die niet tot de volgende bestuursvergadering kunnen wachten beslissen de voorzitter alsmede twee andere bestuursleden, die de onderhavige zaken doorgaans behartigen, in onderling overleg. Van zo’n besluit worden de andere bestuursleden zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.
 
Voorzitter
Artikel 13
De voorzitter geeft leiding aan en houdt toezicht op het verenigingsleven onder andere door het leiden van vergaderingen. Hij zal toezien op een juiste naleving en uitvoering van de bepalingen in statuten en Huishoudelijk Reglement. Hij vertegenwoordigt de vereniging bij alle officiële gelegenheden. Bij verhindering treedt de plaatsvervangende voorzitter respectievelijk een ander bestuurslid in zijn plaats.
 
Secretaris
Artikel 14
De secretaris voert de administratie van de vereniging alsmede de correspondentie, maakt notulen en een jaarverslag, draagt zorg voor het verenigingsarchief en dient steeds over een recent ledenregister te beschikken. Voor zover nodig laat hij/zij zich door anderen bijstaan, respectievelijk delegeert hij/zij onder zijn/haar verantwoording, bepaalde taken. 
 
Penningmeester
Artikel 15
De penningmeester is belast met het beheer van de geldmiddelen. Hij/zij draagt zorg voor een nauwkeurige administratie en verantwoording van alle binnenkomende en uitgaande gelden. Brengt regelmatig verslag uit aan het bestuur en de algemene jaarvergadering en dient tijdig de begroting in. Geeft te allen tijde inzage in de boeken, wanneer de kascommissie en/of het bestuur daarom vraagt. Alle rekeningen en declaraties moeten eerst worden gefiatteerd door een bestuurslid, dat de betreffende zaak heeft behartigd, alvorens deze voor betaling bij de penningmeester worden aangeboden. Voor betalingen en/of kasopname die per transactie, een bedrag van € 500 (VIJFHONDERD EURO) te boven gaan, wordt behalve de handtekening van de penningmeester ook die van een ander geregistreerd bestuurslid verlangd. Voor zover nodig laat de penningmeester zich door anderen bijstaan, respectievelijk delegeert hij, onder zijn verantwoording, bepaalde zaken.
 
Overige bestuursfuncties
Artikel 16
De taken van de overige bestuursleden worden door het bestuur vastgesteld. Indien tussentijds bestuursleden aftreden, respectievelijk afwezig zijn, worden die taken door een of meer van de overige leden waargenomen. Voor zover nodig laat ieder bestuurslid zich door anderen bijstaan, respectievelijk delegeert hij/zij onder zijn/haar verantwoording, bepaalde taken.
 
Commissies
Artikel 17
a.Onder het bestuur ressorteren de volgende commissies:
1.Technische Commissie;
2.Toernooicommissie;
3.Open Toernooicommissie;
4.Jeugdcommissie;
5.Commissie Sponsoring en PR;
6.Evenementen -Commissie;
7.Barcommissie;
8.Commissie onderhoud en parkbeheer;
9.Redactiecommissie;
10.Kascommissie;
11.Incidentele projectcommissies;
b.Voor alle onder a. genoemde commissies geldt, dat de commissieleden niet gebonden zijn aan een rooster van aftreden, met uitzondering van de onder a 7. genoemde Kascommissie. 
Van de Kascommissie treedt ieder jaar op de Algemene Ledenvergadering één lid van de drie af.
c.In aanvulling op art. 12 van de statuten geldt, dat tijdens de Algemene Ledenvergadering zoveel mogelijk wordt voorzien in de eventuele vacatures in de commissies, zoals vermeldt onder 8 a en b.
 
Algemene Ledenvergadering
Artikel 18
a.Besluitvorming
Indien op de Algemene Ledenvergadering het vereiste aantal van een/tiende der stemgerechtigde leden niet aanwezig is, wordt de vergadering geschorst en moet binnen eenentwintig dagen daarna een tweede vergadering worden uitgeschreven. In aansluiting op art. 16 lid 3 van de statuten geldt het volgende: indien een tweede Algemene vergadering met dezelfde te behandelen onderwerpen wordt bijeengeroepen en gehouden of met instemming van de vergadering onmiddellijk aanvangt, kan deze geldige besluiten nemen ongeacht het aantal aanwezige leden.
b.In aanvulling op art. 12 lid 3 van de statuten geldt, dat het bestuur gerechtigd is de datum van de Algemene Ledenvergadering vast te stellen in de periode oktober tot en met januari.
c.De notulen worden in beknopte vorm gepubliceerd. De meer uitgebreide versies zijn een maand na de vergadering bij de secretaris ter inzage op te vragen.
d.Indien een individueel lid/deelnemer wenst of leden/deelnemers wensen dat een voorstel gepubliceerd en op de agenda van de ledenvergadering geplaatst wordt, moet dit voorstel tenminste twee weken voor de ledenvergadering schriftelijk bij de secretaris worden ingediend.
 
Introducé(e)s
Artikel 19
a.Tot introductie zijn gerechtigd seniorleden(waaronder dagleden), ereleden en leden van verdienste. 
b.Introductie kan alleen plaatsvinden met toestemming van een van de bestuursleden. Deze voorziet het betreffende lid van een parkkaart voor de introducé(e)s om zich ten opzichte van de parkwachter te kunnen verantwoorden.
c.Het introducerende lid is verantwoordelijk voor zijn introducé(e)stegenover alle leden en de vereniging.
d.Het introducerende lid is verplicht met zijn of haar introducé(e)s te spelen.
e.Het bestuur is bevoegd aan iedere introductie terstond een einde te maken op grond van houding en gedragingen van de betrokkenen op de bij de vereniging in gebruik zijnde terreinen of gebouwen.
 
Gebouwen en accommodaties
Artikel 20
a.In overleg met de Technische Commissie en/of Commissie onderhoud en parkbeheer stelt het bestuur vast, welke en hoeveel accommodatie nodig is voor het uitvoeren van het verenigingsprogramma.
b.Het bestuur heeft het recht om accommodatie geheel of gedeeltelijk tijdelijk te onttrekken aan de normale verenigingsactiviteiten, zelfs indien nodig ten behoeve van andere verenigingen.
c.Ieder lid is hoofdelijk aansprakelijk voor de schade welke door zijn of haar toedoen wordt aangericht aan eigendom van de vereniging of van anderen.
 
Wedstrijden, kleding en huishoudelijke regels
Artikel 21
a.Het bestuur is bevoegd de vereniging in te schrijven als deelnemer aan door derden georganiseerde wedstrijden en zelf wedstrijden uit te schrijven. 
b.De samenstelling van de deelnemende teams geschiedt door de Technische Commissie
c.Leden welke deelnemen aan de onder a. genoemde wedstrijden moeten gekleed zijn conform de richtlijnen van de K.N.L.T.B. 
d.Ieder lid dient zich te houden aan het bestuursreglement alcoholverstrekking voor sportkantines en de spel- en gedragsregels van tennisvereniging De Oorsprong
e.De leden zijn gehouden zich te gedragen conform de geldende normen m.b.t. het spelen van tennis in clubverband en dienen de voorschriften en regels van de parkbeheerder na te leven. Dit betekent onder andere het verzorgen van de baan.
 
Tennislessen
Artikel 22
a.De mogelijkheid hiertoe wordt ieder jaar door het bestuur vastgesteld op basis van een redelijke verdeling van de baancapaciteit. De kosten worden geheel op de betreffende leden verhaald. Het is niet toegestaan, dat een lid (noch iemand anders) tegen betaling tennislessen geeft of ontvangt op de banen van de vereniging, zonder voorafgaande toestemming van het bestuur.
 
Taakverdeling Commissies
Artikel 23
a.De Technische Commissie
Deze commissie heeft tot taak de organisatie tennisactiviteiten.De doelstelling van de Technische Commissie is ervoor zorg te dragen, dat alle leden optimaal in de gelegenheid worden gesteld te kunnen tennissen. Tevens streeft de Technische Commissie ernaar het spelpeil binnen de vereniging systematisch te verbeteren.De commissie heeft de volgende taken:
-samenstelling competitieteams (KNLTB)
-organiseren van clubkampioenschappen
-het adviseren van het bestuur ten aanzien van eventuele speelsterkten van individuele leden.
b.Toernooicommissie.
Deze commissie organiseert activiteiten voor de vereniging met het doel het verenigingsleven te stimuleren. Op het einde van het seizoen wordt een (financieel) jaarverslag opgesteld.
De commissie heeft in dit kader de volgende taken:
-Opvang van nieuwe leden bij het openingstoernooi.
-Organiseert afsluiting competitie.
-Organiseert in samenspraak met de Evenementencommissie minimaal viertoernooien.
c.De Open Toernooicommissie
Deze commissie organiseert jaarlijks het Oorsprong Open Toernooi met het doel het de tennissport in de regio te promoten. Na het toernooi wordt een (financieel) verslag opgesteld.
De commissie heeft in dit kader de volgende taken:
-Werving van deelnemers
-Organisatie van het toernooi
-Werven van sponsoren en prijzen
De commissie organiseert het toernooi in samenspraak met de Evenementencommissie.
d.De Jeugdcommissie
Deze commissie organiseert jaarlijks evenementen en activiteiten voor de jeugdleden van LTV de Oorsprong met het doel het de tennissport bij de jeugd in Beek Ubbergen enregio te stimuleren. Aan het eind van het jaar wordt een (financieel) verslag opgesteld.
De commissie heeft in dit kader de volgende taken:
-Organiseert racketmiddagen voor de jeugd
-Zomer – en wintertrainingen
-Diverse activiteiten en evenementen 
De commissie organiseert eventueel evenementen in samenspraak met de Evenementencommissie
e.Sponsoring -en PR - commissie
(De taken en bevoegdheden van deze commissie zullen nog nader worden uitgewerkt.)
f.Evenementencommissie
Deze commissie ondersteunt in samenspraak met de onderscheidenlijke commissies diverse toernooien en evenementen dmv.
-Thematische aankleding en verzorging van het clubhuis
-Verzorging van traktaties en food al dan niet tegen betaling tijdens bijzondere evenementen.
g.Barcommissie 
Deze commissie exploiteert het clubgebouw. De voorzitter van de commissie, zal indien de situatie daar aanleiding toe geeft,in overleg treden met het Bestuur.
De commissie heeft in dit kader de volgende taken:
-Personele bezetting tijdens openstelling.
-Zorgdragen voor uitvoering en naleving van de wettelijke taken m.b.t. het paviljoenbeheer
-Financiële verantwoording per bardienst.
-Voorraad- en inkoopbeheer. 
-Inventarisbeheer.
De verantwoordelijkheid over het clubgebouw berust te allen tijde bij het Bestuur van de vereniging.
h.Commissie onderhoud en parkbeheer 
Deze commissie beheert het paviljoen en clubgebouw onderhoudstechnisch. Op het einde van het seizoen wordt een onderhoudsplanning gemaakt met daarbij de financiële overzichten. De voorzitter van de commissie, zal indien de situatie daar aanleiding toe geeft,in overleg treden met het Bestuur.
De commissie heeft in dit kader de volgende taken:
-Onderhoud en reparatie aan het clubgebouw
-Onderhoud en reparatie aan de faciliteiten op het tennispark
- Zorgdragen voor uitvoering van de wettelijke taken m.b.t. het paviljoenbeheer
-Inventarisbeheer.
-Sleutelbeheer.
-Calamiteiten (schade, inbraak).
De verantwoordelijkheid over het paviljoen berust te allen tijde bij het Bestuur van de vereniging.
i.Redactie commissie
Deze commissie verzorgt het onderhouden van de website en zorgt, indien nodig, voor het verschijnenvan het clubblad.Zij bouwt een zodanige relatie op met het bestuur, de commissies en de leden dat zij over voldoende informatie beschikt om tot verantwoorde publicatie over te gaan.
De kopij wordt onder eigen verantwoordelijkheid opgenomen op de website en in het clubblad.
Bij controverses legt zij verantwoording af aan het voltallige bestuur
j.De Kas Commissie
Deze bestaat uit drie leden welke door de Algemene Ledenvergadering worden gekozen (zie 17b). Zij heeft tot taak de boeken van de penningmeester regelmatig doch zeker éénmaal per jaar nauwgezet te controleren. Zij brengt tenminste acht dagen voor de jaarvergadering hierover een verslag uit aan het bestuur, die dit op de jaarvergadering bekend maakt. Bij tussentijds aftreden van de penningmeester brengt zij verslag uit binnen een week na haar onderzoek, hetwelk binnen veertien dagen na het ontstaan van de vacature moet hebben plaatsgehad. Op grond van dit verslag stelt het bestuur aan de desbetreffende vergadering voor de aftredende penningmeester al dan niet te dechargeren. Noch leden van het bestuur, noch anderen die namens de vereniging financieel verplichtingen aangaan, mogen lid zijn van de kascommissie.
 
Algemeen
Artikel 24
De commissies zijn verantwoording verschuldigd aan het bestuur, terwijl het tot hun eigen verantwoordelijkheid behoort om voldoende contacten met de andere commissies te onderhouden om misverstanden te voorkomen en alle mogelijkheden optimaal te benutten.
 
Speciale categorieën leden
Artikel 25
Om een zo optimaal mogelijke baanbezetting te krijgen en flexibel te kunnen inspelen op eventuele verschillende wensen van de leden, kan de Technische Commissie met voorstellen komen om een differentiatie aan te brengen voor wat betreft het baangebruik en eventuele overige clubfaciliteiten.

 
Rechten en plichten
Artikel 26
Als lid/deelnemer mag men gebruik maken van de diverse speelmogelijkheden en andere accommodatiefaciliteiten. Daarbij moet men echter op het navolgende letten:
a.Het is verboden kinderen, die geen lid zijn, op de baan respectievelijk scheidsrechterstoel toe te laten (levensgevaarlijk);
b.de banen op eerste verzoek voor onderhoud te ontruimen;
c.de banen, alleen met ondiepe geprofileerde tennisschoenen aan, te betreden;
d.alle medewerking, tot een goed onderhoud, te verlenen aan de mensen die daarmee zijn belast en hen in de dagelijkse omgang als “mede-leden” te beschouwen;
e.als er zich moeilijkheden op de baan voordoen, de regeling hiervan onmiddellijk aan het bestuur overdragen en dit beslist niet zelf uitvechten;
f.auto’s, fietsen en dergelijke op de daarvoor bestemde plaatsen te parkeren;
g.honden op het park aan de lijn te houden, beter is zelfs ze thuis te laten;
h.aangebrachte schade direct te melden aan de leiding van het sportpark.
Niet de vereniging, doch hij die de schade veroorzaakt, is aansprakelijk hiervoor. 
 
Gedragsregels
Artikel 27
Als lid/deelnemer is men verplicht de navolgende gedragsregels na te leven;
a.als stelregel is bepaald, dat op de halve en hele uren gewisseld moet worden
b.als er geen wachtenden zijn, speelt men enkel,
c.zijn er drie personen, dan kan in onderling overleg beslist worden of men “Amerikaantje” speelt of om beurten singelt;
d.zijn er meer dan vier wachtenden, dan mogen diegenen, die het langst hebben gewacht na het verstrijken van de speeltijd de plaats van de spelenden innemen;
e.indien bij de wissel meer spelers casu quo speelsters op de baan zijn dan mogelijk om te spelen, wordt in geval van twijfel geloot;
f.degenen die door loting uitgeloot zijn, hebben uiteraard voorrang bij de volgende ronde;
g.zijn er na het verstrijken van de rechtmatig verkregen speeltijd geen wachtenden, dan kunt u natuurlijk doorspelen;
h.door de Algemene Ledenvergadering is besloten dat het meebrengen van introducés toegestaan is mits men zich aan de regels houdt zoals deze zijn vastgelegd in het introductiereglement
i.gedragsregels laten zich nooit volledig omschrijven, aangezien er steeds omstandigheden zullen zijn, waarin niet is voorzien. Van onze sportiviteit hangt het af, dat alle leden evenveel van de geboden speelgelegenheid gebruik kunnen maken;
j.diegenen, die overdag kunnen tennissen, dit ook zoveel mogelijk doen, om hiermee de druk van de avondbaan te ontlasten.
 
Slotbepalingen
Artikel 28
Ieder lid/deelnemer wordt geacht de bepalingen van de Statuten , van dit Huishoudelijk Reglement, alsmede alle verdere wettig vastgestelde en behoorlijk bekend gemaakte regels en bepalingen te kennen en er zich naar te gedragen. Per gezin wordt een exemplaar van de statuten en het Huishoudelijk Reglement uitgereikt na een verzoek daartoe bij het bestuur. Dit Huishoudelijk Reglement treedt in werking direct na goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering. Dit Huishoudelijk Reglement kan steeds in elke ledenvergadering gewijzigd en/uitgebreid worden, mits op de agenda aangekondigd en mits de voorstellen hiertoegesteund worden door een/tiende deel van de aanwezige stemgerechtigde leden.
Artikel 1      Toegang
Tot het gebruik van de banen van Tennispark De Oorsprong zijn uitsluitend die leden van Tennisvereniging De Oorsprong gerechtigd, die in het bezit zijn van een geldige ledenpas. Deze ledenpas moet op verzoek kunnen worden getoond en gebruikt woorden voor het afhangen van een baan. Ledenpassen worden ieder jaar vernieuwd en afgegeven na ontvangst van de verschuldigde contributie en, voor nieuwe leden, een pasfoto.
 
Artikel 2      Introductie
Introductie van niet-leden is slechts mogelijk indien daardoor de eigen leden niet in hun speelmogelijkheden worden beperkt. Introductie is niet toegestaan op toernooidagen, tijdens clubkampioenschappen en op nader door het bestuur te bepalen dagen en tijdstippen (deze zijn aangegeven in het clubblad Oorspronkelijkheden of op het publicatiebord). Een introductiekaart met daarop de naam van de geïntroduceerde, de naam van het lid dat hem/haar introduceert evenals de datum is vooraf tegen contante betaling van € 5,- per kaart verkrijgbaar bij Heino Jacobs (Rijksstraatweg 259), bij Annemarie Hendriks (Rijksstraatweg 189) of in het clubhuis aan de bar. De introductiekaart fungeert als volwaardige reserveringskaart en dient als zodanig te worden gebruikt in het baanreserveringssysteem. Elk lid mag maximaal driemaal per seizoen een niet -lid introduceren. 
 
Artikel 3       Kinderen
Kinderen, niet in het bezit van een geldige ledenpas van Tennisvereniging De Oorsprong, worden alleen toegelaten onder geleide van een van de ouders. De ouder houdt toezicht en is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door zijn/haar kinderen veroorzaakte schade. Deze kinderen mogen zich nooit op de banen begeven.
 
Artikel 4        Huisdieren
Huisdieren (honden) zijn in het clubhuis niet toegestaan. Huisdieren op het park moeten ten alle tijden aangelijnd zijn.
 
Artikel 5      Rijwielen, auto's e.d.
Binnen de omrastering van het tennispark mag geen gebruik worden gemaakt van rijwielen en soortgelijke vervoermiddelen, zoals kinderfietsen, autopeds, e.d. Het is verboden rijwielen en bromfietsen buiten de daarvoor bestemde rijwielrekken of andere daarvoor aangewezen ruimten op het tennispark te plaatsen. Motorrijtuigen moeten worden geplaatst op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen buiten het tennispark.
 
Artikel 6       Seizoen
Het tennispark is het hele jaar toegankelijk met uitzondering van die dagen dat door weers -  of andere omstandigheden is gesloten. 
 
Artikel 7       Speeltijden
Het tennispark is geopend van 08.00 uur tot zonsondergang. Op de verlichte banen kan de speeltijd in principe worden verlengd tot maximaal 23.30 uur.
 
 
Artikel 8       Kleding
Men is verplicht gangbare tenniskleding te dragen. Op de Smash Court banen mag alleen worden gespeeld op tennisschoenen met ongeprofileerde zool, zonder hakken.
 
Artikel 9       Toegang banen
Voor senioren gelden geen beperkingen; voor junioren is de toegang tot de banen als volgt geregeld:
08.00 -  19.00 uur: Alle junioren die in het kalenderjaar de 12-jarige leeftijd nog niet bereiken 
 
08.00 - 20.30 uur: alle junioren die in het kalenderjaar de leeftijd van 12 bereiken tot en met degenen die in het kalenderjaar de 17-jarige leeftijd bereiken of hebben bereikt. Deze groep mag afhangen tot 20.30 uur (waardoor de maximale eindtijd 21.09 uur kan worden) op één baan, behalve in de maanden april en mei i.v.m. drukke bezetting ter voorbereiding op de jeugdcompetitie.
 
08.00 - 23.30 uur: alle senioren evenals de junioren die in het kalenderjaar de 18 jarige leeftijd bereiken of hebben bereikt.
 
Artikel 10       Reserveringen
Voor baanreservering maakt de vereniging gebruik van een digitaal afhangsysteem. Elk lid ontvangt een ledenpas waarmee op dit systeem een baan gereserveerd kan worden (het zgn. 'afhangen'). Nadat de speler eerst op dit afhangsysteem heeft gekeken op welke baan gespeeld kan worden, haalt hij/zij zijn/haar ledenpas door de scanner en volgt de instructies. Voor het afhangen van een baan zijn minmal twee ledenpassen nodig. Hierbij gelden de volgende regels:
 
a.      Afhangen via het afhangsysteem is verplicht met gebruikmaking van de ledenpas en /of    introductiepas. Deze verplichting geldt ook als alle overige banen vrij zijn. Dit ter voorkoming dat er mensen spelen die niet speelgerechtigd zijn. 
b.      Toegestane speeltijd: 40 minuten. De toegestane tijd kan niet veranderd worden! 
c.      De reservering geldt pas wanneer minimaal twee (2) leden hun ledenpas door de scanner hebben gehaald en ook aanwezig zijn, en voor een dubbelspel wanneer vier (4) leden hun ledenpas door de scanner hebben gehaald. De speeltijd gaat direct op het aangegeven tijdstip in 
d.      Men is verplicht te spelen op de baan die het afhangsysteem aangeeft. 
e.      (Interne) Competitiespelers of zij die aan een toernooi deelnemen, mogen alleen spelen op de voor hen bestemde banen. Indien toch gebruik wordt gemaakt van zgn. 'vrije' banen, dan mogen zij hierop niet afhangen. 
f.      Op doordeweekse avonden zijn in principe één baan en soms maximaal twee banen gereserveerd voor trainingen.       
g.      Trainingen worden gezien als normale speeltijden. Leden die hieraan deelnemen kunnen dus pas afhangen nadat zij de training achter de rug hebben. 
h.      Het voor het aflopen van de speeltijd verlengen van de tijd, het zgn. 'doorhangen', is niet mogelijk.

Artikel 11       Bijzondere bepalingen
a.      Het bestuur draagt er zorg voor dat er tijdens toernooien, competitiewedstrijden en clubkampioenschappen telkens minimaal één baan gereserveerd blijven voor die leden, die niet aan deze activiteiten deelnemen. Via het de website en het afhangsysteem worden de leden van deze activiteiten zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. In bijzondere omstandigheden behoudt het bestuur zich het recht voor af te wijken van deze regeling. 
b.      De banen mogen niet bespeeld worden tijdens en vlak na regen (glimmende banen!), in geval van opdooi, besneeuwde banen, en tijdens onderhoud van de banen en in alle situaties waarin bestuurs - en/of commissieleden de banen onbespeelbaar verklaren.

Artikel 12       Slepen van banen
De banen dienen altijd na iedere partij te worden gesleept. 
 
Artikel 13       Gedrag
a.      Verontreiniging van banen en terreinen met papier e.d. is verboden 
b.      Men dient zich zo te gedragen dat aan gebouwen, beplanting, hekwerken, netwerken en meubilair geen schade kan worden toegebracht. Het is daarom verboden over het net te springen of te stappen. 
c.      Men dient mede tennisspelers te respecteren en zich sportief en correct te gedragen. Storende gedragingen zoals schreeuwen, vloeken, tijdrekken, smokkelen met reserveringstijden en het niet slepen van de baan na een tennispartij zijn niet toegestaan. 
d.      Men dient rekening te houden met de natuurlijke functie van de omgeving.

Artikel 14       Clubhuis
a.      Het huishoudelijk reglement voor het clubhuis, zoals aldaar opgehangen, is voor iedere gebruiker bindend. 
b.      Ieder die gebruik maakt van het clubgebouw behoort dit in ordelijke staat te houden en achter te laten. Gebruikte glazen e.d. dienen naar de bar te worden teruggebracht en schoon te worden opgeruimd. Het is niet toegestaan meubilair uit het clubhuis mee naar buiten te nemen. De aanwezige terrasmeubelen dienen op het terras te blijven. 
c.      De tassen dienen te allen tijde te worden geplaatst in de kleedkamers. Het is niet toegestaan de tassen in het clubhuis noch voor of bij de toegangsdeuren achter te laten. 
d.      Telkens wanneer men als laatste het clubhuis verlaat, is men verplicht alle lichten uit te doen en de deur goed te sluiten. 
 
Artikel 15       Verlaten park
Diegene die als laatste het tennispark verlaat, is verplicht erop toe te zien dat het toegangshek is gesloten.
 
Artikel 16       Parkbeheer
Door het bestuur aangestelde en als zodanig in functie zijnde parkbeheerder(s) hebben bij het gebruik van het park, haar banen, clubhuis e.d. het recht om corrigerend op te treden en bij ernstige overtredingen disciplinaire maatregelen aan het Dagelijks Bestuur voor te stellen.
 
Artikel 17       Tennisleraar
Het is zonder schriftelijke toestemming van het bestuur verboden met een andere dan de door het bestuur aangestelde tennisleraar of  -lerares een overeenkomst aan te gaan.
 
Artikel 18       Aansprakelijkheid
a.      Het bestuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ontvreemde en/of verloren gegane eigendommen van spelers of bezoekers. 
b.      Men is verplicht in geval van al dan niet moedwillige vernieling van en aan banen en eigendommen van of op het park terstond aan het bestuur mededeling te doen en de werkelijk geleden schade te vergoeden in geval deze moedwillig is toegebracht.

Artikel 19       Parkreglement
a.      Het huishoudelijk reglement voor het clubhuis, zoals aldaar opgehangen, is voor iedere gebruiker bindend. Ieder die het aangaat wordt geacht bekend te zijn met dit reglement. 
b.      In alle situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 
c.      Het bestuur behoudt zich het recht voor, wijzigingen in dit reglement aan te brengen.

In overweging nemende dat:
• sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; 
• in dit verband met "sportvereniging" wordt bedoeld: een sportvereniging met een kantine in eigen beheer, aangesloten bij een erkende sportbond; 
• de sportkantine met een drank- en horecavergunning in de wet wordt beschouwd als een horecalokaliteit, hetgeen betekent dat er ter plaatse bedrijfsmatig of tegen betaling alcoholhoudende dranken worden verstrekt;
• een bestuursreglement regels dient te bevatten die verantwoorde verstrekking van alcoholhoudende drank in de sportkantine waarborgen;
• in een bestuursreglement tevens paracommercie bepalingen zijn opgenomen die tot doel hebben ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen;
• het volgen van de regels inzake ongeoorloofde concurrentie de Belastingdienst kunnen overtuigen van het niet-commerciële karakter van de horeca-activiteiten in een vereniging; 
heeft het bestuur van Tennisvereniging De Oorsprong het volgende bestuursreglement 'alcohol in sportkantines' vastgesteld in de algemene ledenvergadering 
PARAGRAAF 1 Algemene bepalingen
Artikel 1 Begripsbepalingen 
a) Alcoholhoudende dranken:
Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol.
Sterke drank: gedistilleerd met 15% alcohol of meer. (Wordt niet verstrekt.)
b) Sociale Hygiëne: 
Met Sociale Hygiëne wordt bedoeld dat mensen gezond met elkaar omgaan; dat ze rekening houden met elkaars waarden, normen en rollen. In de sportkantine gaat het vooral om kennis van en inzicht in de invloed van alcoholgebruik (en- misbruik) en hoe men verantwoord alcoholgebruik in de kantine kan bevorderen. Belangrijk hierbij zijn huis- en gedragsregels en sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te leven.
Verder houdt Sociale Hygiëne kennis in van de Drank- en Horecawet en verwante regelgeving en de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken, van verschillende bedrijfsformules en doelgroepen en van technische, bouwkundige en ruimtelijke voorzieningen van de inrichting.
c) Leidinggevenden: 
Het bestuur heeft twee leden aangewezen als leidinggevenden. Zij zijn tenminste 21 jaar oud, in het bezit van de verklaring Sociale Hygiëne en voldoen aan de eisen van zedelijkheid en staan als zodanig vermeld op de vergunning van de vereniging. Zij kunnen de onmiddellijke leiding geven aan de uitoefening van de horecawerkzaamheden in de sportkantine.
d) Barvrijwilliger: 
Een vrijwilliger, die - op tijden dat er alcohol wordt verstrekt -, de barwerkzaamheden in de sportkantine uitvoert. Kwalificatienormen voor barvrijwilligers zijn vastgelegd in artikel 7 van dit bestuursreglement.

Artikel 2 Wettelijke bepalingen
Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking moeten de volgende wettelijke bepalingen worden nageleefd:
• Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.
• Verkoop van sterke drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.
• Leeftijdsgrenzen en schenktijden moeten zichtbaar in de kantine worden opgehangen.
• De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij betrokkene onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.
• Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.
• Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te vertrekken aan dronken personen.
• Het is verboden personen toe te laten in de kantine die dronken zijn of onder invloed zijn van andere psychotrope stoffen.

Artikel 3 Vaststellen en wijzigen
1. Het bestuur legt dit bestuursreglement ter vaststelling voor aan de Algemene Ledenvergadering. Wijzigingen van het bestuursreglement komen op dezelfde wijze tot stand. 
2. Het bestuursreglement moet worden voorgelegd aan de gemeente bij de aanvraag van een nieuwe drank- en horecavergunning. De gemeente toetst het bestuursreglement aan de Drank- en Horecawet. Het bestuursreglement treedt op hetzelfde moment in werking als de ingangsdatum van de af te geven drank- en horecavergunning. 
3. Wijzigingen van het bestuursreglement worden op gelijke wijze getoetst door de gemeente. 
4. Indien een bestuursreglement is vastgesteld zonder de concrete noodzaak een nieuwe drank- en horecavergunning aan te vragen, maar teneinde bepalingen inzake paracommercie vast te leggen, wordt het bestuursreglement op gelijke wijze getoetst door de gemeente met dien verstande dat de bepalingen inzake paracommercie met onmiddellijke ingang voor de vereniging van kracht zijn. 

PARAGRAAF 2 Sociaal Hygiënische bepalingen
Artikel 4 Aanwezigheid 
Op de momenten dat in de sportkantine alcoholhoudende drank wordt geschonken, is er altijd ofwel een leidinggevende aanwezig die in het bezit is van de verklaring Sociale Hygiëne ofwel een barvrijwilliger die een verplichte instructie verantwoord alcoholgebruik heeft gevolgd. 
Artikel 5 Huis- en gedragsregels 
1. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging. 
2. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders (bijvoorbeeld in de kleedkamers) te nuttigen dan in de kantine of op het terras. 
3. Er wordt geen alcohol geschonken aan:
- Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie;
- Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers. 
4. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd. 
5. Leidinggevenden en barvrijwilligers (in de zin van het bepaalde in artikel 1) hebben ten aanzien van het verantwoord alcoholgebruik een voorbeeldfunctie en dienen zich daarnaar te gedragen. 
6. Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals "happy hours", "meters bier" en "rondjes van de zaak" zijn in de kantine niet toegestaan. 
7. Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot.
8. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd. 

Artikel 6 Openingstijden en schenktijden
1. De reguliere openingstijden van de kantine zijn conform de drank- en horecavergunning:
- op werkdagen en in het weekeinde van 09:00 tot 24:00 uur. 
- Tijdens toernooien en clubevenementen is de kantine geopend van 09:00 uur of, als dit vroeger valt, 1 uur voor de eerste wedstrijd, tot 24:00 uur of, als dit later valt, 2 uur na de laatste wedstrijd. 
2. Op de volgende tijdstippen wordt conform de drank- en horecavergunning alcohol geschonken:
- op werkdagen vanaf 18:00 uur tot sluitingstijd
- in het weekeinde vanaf 12:00 uur tot sluitingstijd
- tijdens toernooien en clubevenementen vanaf 12:00 uur tot sluitingstijd. 
3. Als tijdens de schenktijden van de kantine een substantieel deel van de aanwezigen jonger is dan 18 jaar, wordt er geen alcohol geschonken. 

Artikel 7 Kwalificatienormen en instructie verantwoord alcoholgebruik voor barvrijwilligers
Voor de barvrijwilligers zijn de volgende kwalificatienormen vastgesteld. 
Barvrijwilligers:
• zijn tenminste 18 jaar oud;
• hebben een instructie verantwoord alcoholgebruik gevolgd;
• staan als zodanig bij de vereniging geregistreerd, en
• zijn betrokken bij de vereniging, als lid, dan wel anderszins (bijvoorbeeld als ouder of verzorger van minderjarige verenigingsleden). 
Een instructie verantwoord alcoholgebruik voor barvrijwilligers wordt gegeven door een terzake deskundige en bestaat minimaal uit een voorlichting van 2 uur. 

Artikel 8 Voorlichting
1. Schenktijden, leeftijdsgrenzen (artikel 2 lid1, 2 en 3), huis- en gedragsregels en paracommerciebepalingen worden goed zichtbaar in de kantine opgehangen. 
2. Het bestuur schenkt aandacht aan publicitaire acties in het kader van verantwoord alcoholgebruik 
3. Het bestuur onderschrijft de bestaande regelingen omtrent reclame-uitingen voor alcoholhoudende dranken. 

Artikel 9 Handhaving, klachtenprocedure en sancties
1. Conform het gestelde in artikel 45 van de Drank- en Horecawet zijn het bestuur van de vereniging en de leidinggevenden belast met de algemene leiding over de sportkantine. Zij zijn derhalve beiden verantwoordelijk voor de naleving van de wet en dus van dit reglement. 
2. Gegronde klachten over de toepassing van de artikelen 1 tot en met 8 van dit reglement dienen onverwijld ter kennis te worden gebracht van het bestuur van de vereniging. 
3. Uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid voor de naleving zal het bestuur bij overtreding van (één van) de regels uit dit reglement ten opzichte van betrokkene(n), zijnde de consument dan wel de verstrekker (leidinggevende of de barvrijwilliger) gebruik maken van zijn sanctiebevoegdheden op grond van de statuten en het huishoudelijk reglement. Het bestuur verifieert de klacht, hoort zonodig de klager en treft bij gegrondbevinding van de klacht binnen twee maanden maatregelen om herhaling te voorkomen. Het bestuur brengt het resultaat van de afweging ter kennis van de indiener van de klacht. 
4. Eenieder kan gegronde klachten over de overtreding(en) van de Drank- en Horecawet indienen bij de gemeente of de Voedsel en Waren  autoririteit. 

PARAGRAAF 3 Paracommercie bepalingen
Artikel 10 Toegelaten horeca-activiteiten 
1. De sportvereniging zal slechts horeca-activiteiten uitoefenen met inachtneming van het hierna onder 2. en 3. bepaalde. De sportvereniging zal geen horeca-activiteiten uitoefenen ten behoeve van bijeenkomsten die worden gehouden wegens gebeurtenissen in de privé-sfeer van leden en bijeenkomsten voor niet-leden. Het bestuur zal hierop toezien. 
2. De horeca-activiteiten worden door de sportvereniging slechts uitgeoefend ten aanzien van personen die bij de activiteiten van de sportvereniging in de ruimste zin van het woord betrokken zijn, met inachtneming van het hierna onder 3. bepaalde. 
3. Het uitoefenen van horeca-activiteiten door de sportvereniging jegens niet bij de sportvereniging aangesloten personen geschiedt uitsluitend één uur vóór, tijdens en één uur ná:
- wedstrijden;
- trainingen;